آیا تمام اقوام ایرانی از نظر ژنتیکی از یک نژاد هستند؟(بخش نخست)

گفتگو با پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران درباره ژنتیک نخستین مردم فلات ایران(بخش نخست)