بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تا کنون

چاپ مقاله “بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تا کنون” در فصلنامه پژوهشی_آموزشی زبانشناسی پازند
-نشریه علمی زبان-
شماره پنجاه و شش و پنجاه و هفت، بهار و تابستان ۱۳۹۸.

آیین ایزدی «ور» نزد ایرانیان باستان نمادی از داوری ایزدی تلقی می‏شد و در بسیاری از متون کهن و ادیان غیر ایرانی و سامی نیز به چشم می‏خورد. رایج‏ترین شکل این آیین با دخالت عناصر طبیعی مانند آب، آتش، آب گوگرد‏آلود، روغن جوشان به دو صورت وَر گرم و وَر سرد صورت می‏گرفته است. این عناصر مصادیقی از ابزار‏های ایزدان تلقی می‏شدند و به نوعی ملاک و اعتباری برای تشخیص حق از باطل در محاکمه‏ های پیچیده بودند که در آن عقل راهگشا نبود. اجرای چنین آزمایش‏های سختی همواره پرسش‏هایی را برای پژوهشگران مطرح کرده است، اینکه آزمایش ایزدی نزد افکار عمومی چه جایگاهی داشته است و تا چه حد می‏توانست پاسخگوی نیاز مردم به اجرای عدالت باشد؟ و چرا باید تن به این آزمایش‏ها می دادند؟ آیا آیین ور امروزه به طور کلی منسوخ شده است؟ اگر نه به چه شکلی باقی مانده است؟ این ابهام‏ها نیازمند بررسی عمیق‏تری از این آیین است. آیین ور به مرور زمان، صورت عملی خود را از دست داد و امروزه صورت لفظی آن به صورت سوگند خوردن باقی مانده است.

دریافت اصل مقاله:

دریافت از سایت پازند

دریافت مقاله به صورت PDF