رده شناسی آرایش سازه های متن سغدی

چاپ مقاله علمی پژوهشی “رده شناسی آرایش سازه های متن سغدی بودایی وسنتره جاتکه بر اساس مولفه های فعلی” در مجله علمی پژوهشی #زبانشناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دریافت مقاله از طریق :

سایت زبان شناخت