نخستین جشنواره فیلم شاهنامه

نخستین جشنواره فیلم شاهنامه در بزرگداشت استادعلی اکبر صادقی