کارگاه خط میخی ۲

کارگاه آموزش خط میخی هخامنشی و زبان فارسی باستان، چهارشنبه  دوازدهم شهریور در موزه ی ملی قرآن برگزار شد.

در این کارگاه نخست تاریخچه ی پیدایش خط و سپس انواع خطوط میخی و ویژگی ها و آثار بازمانده ی میخی معرفی شدند‌. پس از مروری بر کتیبه ها و آثار بازمانده ی فارسی باستان و خط میخی هخامنشی، درباره ی اقتباسی یا ابداعی بودن خط میخی هخامنشی سخن گفته شد و آرای مختلف در این باره طرح و مورد گفت و گو قرار گرفت و بیان شد که خط میخی هخامنشی ۳۶ نویسه ی ملفوظ، هشت اندیشه نگار و دو واژه جدا کن دارد و برای نوشتن کتیبه های شاهان هخامنشی ابداع شده است. کتیبه های هخامنشی علاوه بر فارسی باستان، به عیلامی و اکدی هم نوشته شده اند. خطوط میخی از چپ به راست نوشته می شوند و کهن ترین خط میخی که مربوط به سومر است، به نیمه ی دوم هزاره چهارم پیش از میلاد باز می گردد.
در این کارگاه نویسه های خط میخی هخامنشی به شرکت کنندگان آموزش داده شد و شرکت کنندگان توانستند نام خود را به خط میخی هخامنشی بنویسند