گویش دالینی، گویشی کهن در استان فارس- راضیه موسوی

زبان ها و گویش ها به عنوان یکی از عناصر عمده فرهنگ‌ها و از سرمایه‌های انسانی به شمار می روند. در زمانه ای که شاهد نابودی سریع این سرمایه‌های ملی و انسانی هستیم و نگهداری آنها میسر نیست می بایست با گردآوری و نگارش ویژگی‌های آنها موجبات جلوگیری از نابودی کامل این میراث‌های فرهنگی را […]

ادامه مطلب